ARVIOINTI

Uuden opetussuunnitelman mukaan arvioinnin tehtävä on ohjata, kannustaa ja edistää oppimista sekä kehittää oppilaan itse- ja vertaisarviointitaitoja. Arvioinnin kohteena on itse oppiminen, työskentelytaidot ja käyttäytyminen. Työskentelyn arviointi sisältyy oppiaineen arviointiin. Käytöksen arviointi ei kohdistu persoonaan, temperamenttiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, eikä oppilaiden suorituksia verrata toisiinsa.

 

Uuden opetussuunnitelman mukainen arviointi huomioi erilaiset tavat oppia ja on kuvailevaa sekä vuorovaikutteista. Lukuvuoden aikana tapahtuva arviointi on formatiivista, kun taas lukuvuoden päättyessä arviointi on summatiivista (numeerista tai sanallista). Tässä linkki Maskun kouluissa käytössä oleviin uuden OPS:n 2016 mukaisiin todistuspohjiin Todistukset OPS2016.

 

 

Oppilaan oikeus saada tukiopetusta ja oppilashuollolliset menetelmät

 

Oppilaan oppimista tuetaan tarvittaessa tilapäisen tukiopetuksen ja / tai erityisopetuksen avulla. Oppilashuollollisin menetelmin pyritään selvittämään oppilaan oppimista vaikeuttavat seikat ja löytämään toimenpiteet hänen oppimisensa ja koulunkäyntinsä tukemiseksi.

 

Oppiaineiden yleiset arviointikriteerit

 

 

10  Erinomaiset tiedot ja taidot

9  Kiitettävät tiedot ja taidot

8  Hyvät tiedot ja taidot

7  Tyydyttävät tiedot ja taidot

6  Kohtalaiset tiedot ja taidot

5  Välttävät tiedot ja taidot

4  Hylätty

 

 

Käyttäytymisen arviointikriteerit

 

Perusopetuksen tavoitteena on kasvattaa ja tukea huoltajia kasvattamaan hyvätapaisia oppilaita, jotka osaavat käyttäytyvät luontevasti, muut huomioiden erilaisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota muun muassa seuraaviin asioihin:

 

 • muiden ihmisten ja ympäristön huomioiminen

 • kyky tehdä yhteistyötä

 • työrauhan ylläpitäminen

 • auttamisen halu

 • asenne koulutyöhön

 • asenne kiusaamiseen

 • luotettavuus

 • käytöstavat

 • sääntöjen tunteminen ja niihin sitoutuminen

 • oman ja toisten työn arvostaminen

 • suhtautuminen yhteiseen ja toisen omaisuuteen

Lisää arvioinnista voit lukea täältä (alkaen s. 33-): Maskun kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma 2016

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu  ks. Perusopetusasetus §19