TIETOA TUKI- ja ERITYISOPETUKSESTA

Tukiopetus

 

Koulussamme annetaan varsinaisen opetuksen lisäksi tukiopetusta. Tukiopetus on yksilökohtaista tai pienessä ryhmässä annettavaa opetusta, jonka avulla lasta pyritään auttamaan silloin, kun hänellä on jostain syystä oppimisvaikeuksia. Aloite tukiopetuksen saamiseksi voi tulla oppilaan, vanhempien tai opettajan taholta.

 

Tukiopetusta voidaan antaa koulupäivän alussa tai lopussa, samanaikaisopetuksena tai muiden oppituntien aikana.

 

 

Erityisopetus

 

Erityisopetuksen tavoitteena on oppimisen ja koulunkäynnin riittävä ja oikea-aikainen tuki. Erityisopetus suuntautuu lapsille, jotka tarvitsevat tukea oppimiseen ja koulunkäyntinsä jossakin oppimisvaiheessaan. Tuki jakautuu kolmeen osaan: (1) yleinen tuki, (2) tehostettu tuki ja (3) erityinen tuki. Tuen kolmiportaisuutta hyödyntäen pyritään löytämään ratkaisuja oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin.

Alkuopetusluokilla erityisopettaja on tiiviisti mukana koko luokan oppilaiden oppimista tukemassa. Yläluokilla tuki suuntautuu enemmän tehostetun- ja erityisen tuen piirissä oleville oppilaille.

Tuki on esim. samanaikaisopetusta, pienessä ryhmässä opiskelua tai yksilöllistä opetusta.

 

Kolmessa Kurittulan koulun erityisluokanopettajien pienryhmissä opiskelevat oppilaat, joilla on eri syistä johtuvia keskittymisvaikeuksia, tunne-elämän häiriöitä tms. mikä vaikeuttaa sopeutumista isoon luokkaan. Lisäksi yhdessä erityisluokanopettajan pienryhmässä opiskelevat oppilaat, joilla on erilaisia oppimisen ongelmia. Ryhmissä opiskellaan joko osa-aikaisesti tai täysaikaisesti ja noudatetaan Kurittulan koulun yleisopetuksen opetussuunnitelmaa. Jokaisessa ryhmässä on vakituinen koulunkäynninohjaaja.

Ohje huoltajalle pedagogisen asiakirjan kuittaamiseksi Wilmassa